رزرو سند (100009): اصول و راهنماي رباتيك - پخش علوم