جهت عضويت در كتابخانه با در دست داشتن مدارك لازم (دو قطعه عكس و كپي كارت دانشجويي) به كتابخانه دانشگاه مراجعه نماييد.