رزرو سند (101474): ماشينهاي الكتريكي كنكور ارشد مدرسان ن.1 - رضا پژمانفر