رزرو سند (101471): سيستمهاي كنترل خطي كنكور ارشد مدرسان ن.2 - هومن سجاديان