رزرو سند (101382): مباني سيستمهاي مخابراتي ن.3 - جان جي. پراكيس-صالحي