رزرو سند (101378): فربه تر از ايد ئولوژي - عبدالكريم سروش