رزرو سند (101352): قصّه ارباب معرفت - عبدالكريم سروش