رزرو سند (101318): كنكور سريع مدار منطقي - حميد رضا مقسمي