رزرو سند (101213): استخوان خوك و دستهاي جذامي - مصطفي مستور