رزرو سند (101200): درس و كنكور معارف اسلامي - علي اكبر فراهاني