رزرو سند (101158): آموزش نكات كليدي شبكه در 24 ساعت ن.1 - رضائي-ياريان