رزرو سند (101136): گرافيك رايانه اي ن.1 - دونالد هيرن