رزرو سند (101133): برنامه نويسي به زبان اسمبلي ن.2 - سپيد نام