رزرو سند (101127): انتقال داده ها و شبكه هاي كاپيوتري ن.1 - ويليام استالينگ