رزرو سند (101071): درس وكنكور سريع ذخيره و باز يابي اطلاعات كارداني ب - مقسمي