رزرو سند (101049): درس كنكور ساختمان داده هاارشد ن.1 - مقسمي