رزرو سند (101048): درس و كنكور پايگاه داده ها ارشد ن.2 - مقسمي-برومند نيا