رزرو سند (101034): درس و كنكور برنامه نويسي كامپيوتر ن.2 - مقسمي