رزرو سند (101018): محاسبات رياضي با نرم افزار maple - نوراله موسوي