رزرو سند (100982): پژوهش عملياتي ن.2 - محمد رضا مهرگان