رزرو سند (100975): بازارهاي برق و عمليات سيستمهاي قدرت - فرد .آي.دني-ديسموكيس