رزرو سند (100974): بررسي سيستمهاي قدرت - استيونسون گرنجر