رزرو سند (100970): حفاظت و رله ها با تمرين - عسكريان ابيانه-طالشيان