رزرو سند (100947): 30 ازمون مدارهاي الكتريكي كارداني به كارشناسي - شادكام انور