رزرو سند (100908): نظري به نظام اقتصادي اسلام - مرتضي مطهري