رزرو سند (100891): حفاظت سيستمهاي قدرت ن.2 - صادق جمالي