رزرو سند (100874): كنكور ارشد زبان تخصصي مهندسي صنايع - بيژن شاد پي