رزرو سند (100843): ارزيابي كار و زمان ن.2 - نصراله مرعشي