رزرو سند (100828): طراحي سيستم هاي مالي - حسين كرباسي يزدي