رزرو سند (100800): تفسير و كاربرد استانداردهاي حسابداري ايران ج1 ن.2 - محمد علي جلالي