رزرو سند (100735): مدرسان:نظريه زبان هاوماشينها - محمد رضا نامي