رزرو سند (100700): حقوق شركتهاي تجاري - محمد رضا پاسبان