رزرو سند (100684): استانداردهاي حسابرسي 1386 - نويسنده