رزرو سند (100677): نشريه 179 راهنماي استاندارد شماره 8 موجودي مواد و - موسي بزرگ اصل