رزرو سند (100675): نشريه 191راهنماي استاندارد حسابداري شماره 3 - احمد مدرس - محمد رضا شوروزي