رزرو سند (100654): آموزش SQL سرور 2000 در 21 روز ن.1 - وي ماير- ساتل