رزرو سند (100610): يازده پروژه با AVR ن.2 - سيد مهدي حسيني