رزرو سند (100609): يازده پروژه با AVR ن.1 - سيد مهدي حسيني