رزرو سند (100607): در تهيه اطلاعات حسابداري مديريت كاربردEXCEL ن.1 - قادري - پايداري