رزرو سند (100556): ذخيره و بازيابي اطلاعات كنكور مدرسان ن.2 - محمد رضا نامي