رزرو سند (100549): تحقيق در عمليات صنايع كارشناسي ارشد علوي - نيك افروز -خوشنود