رزرو سند (100498): آمار و كاربرد آن در مديريت ق 2 - خديجه جمشيدي