رزرو سند (100489): مجموعه سوالات دروس عمومي كارداني به كارشناسي ن.2 - اعظم تورانيان