رزرو سند (100488): مجموعه سوالات دروس عمومي كارداني به كارشناسي ن.1 - اعظم تورانيان