رزرو سند (100487): تجزيه و تحليل سيستمها و روشها در مديريت امور اداري - منصوركيا