رزرو سند (100460): طرح ريزي واحدهاي صنعتي به روش نظام يافته slp ن.2 - يچارد ميوتر