رزرو سند (100452): مواد و فرايندهاي توليد ج 3و4و5 ن.3 - اي. پال دگارمو