رزرو سند (100420): قانون تجارت همراه با قانون چك - مركز مطبوعات