رزرو سند (100406): جغرافياي ايرانگردي ن.5 - دادفر - افشين شهام