رزرو سند (100372): پنج اصل براي دستيابي به كيفيت عالي در محيط كار - تاكاشي اوسارا